STEAM Education

Projekt realizovaný v rámci programu Erasmus+
KA220-SCH - Kooperačné partnerstvá v sektore školského vzdelávania

Erasmus+

Program Erasmus+ riadi a za jeho realizáciu zodpovedá Európska komisia. Za lokálne riadenie progamu zodpovedajú v jednotlivých krajinách národné agentúry.

Nitriansky SK

Nitriansky samosprávny kraj - zriaďovateľ našej školy - je jeden z ôsmich samosprávnych krajov Slovenska.

SPŠ stavebná

Naša škola ponúka absolventom základných škôl štvorročné denné štúdium v odbore 3650 M STAVITEĽSTVO, ktoré sa končí maturitnou skúškou.

PARTNERI

AISR Ireland Border BUNCRANA

Írsko

AISR Ireland Border BUNCRANA

Grécko

PANEPISTIMIO KRITIS Greece Κρήτη (Kriti) RETHIMNO

Agrupamento de Escolas de Ermesinde Portugal Norte Ermesinde

Portugalsko

Agrupamento de Escolas de Ermesinde Portugal Norte Ermesinde

Turecko

Su Eğitim Kurumları Türkiye Mersin MERSİN

Turecko

MULTI-ACT STD Türkiye Adana Adana

Fínsko

Martinlaakson lukio Finland Helsinki - Uusimaa VANTAA

O projekte

Zámerom projektu je zvýšiť záujem a podporu o vzdelávanie STEAM, rozvoj digitálnej gramotnosti a pripravenosť žiakov a pedagógov na celoživotné vzdelávanie. Cieľom je taktiež získať odborné znalosti od partnerov z univerzít a mimovládnych organizácií, zvýšiť účasť čerstvých absolventov v akademickom vzdelávaní, kontinuálne zvyšovať viditeľnosť a kvalitu zúčastnených organizácií, vytvárať rôzne vzdelávacie materiály, zúčastňovať sa na virtuálnych stretnutiach a podieľať sa na tvorbe intelektuálnych výstupov.

Čo je to STEAM?

Je to vzdelávací prístup, ktorý zahŕňa umenie do známeho modelu STEM (veda, technológia, inžinierstvo a matematika). Programy STEAM môžu zahŕňať akékoľvek vizuálne alebo scénické umenie ako je tanec, dizajn, maľba, fotografia a písanie. Systematické začlenenie umenia a dizajnu do vzdelávania zvyšuje šťastie a pohodu študentov. Medzi hlavné prínosy patria lepšie zručnosti pri riešení problémov a zvýšená kreativita a inovácie. Integrácia umenia do vzdelávania a oblastí STEM môže tiež pomôcť podporiť väčšiu účasť žien v oblastiach, v ktorých dominovali muži.

Ciele projektu:

 • Upriamiť pozornosť na STEAM vzdelávanie na medzinárodnej úrovni
 • Zvýšiť počet študentov na vysokých školách
 • Zlepšiť digitálne zručnosti
 • Zlepšiť osobnostné zručnosti 21.storočia ako napríklad schopnosť riešiť problémy, digitálna a čitateľská zručnosť, kritické myslenie a schopnosť analyzovať a vyhodnocovať informácie, zvýšiť účasť na celoživotnom vzdelávaní

Ciele projektu:

 • Vychovávať generáciu mladých ľudí schopných efektívne využívať technológie
 • Zdieľať príklady dobrej praxe v oblasti STEAM s lídrami z Fínska a Grécka
 • Podporovať profesijný rozvoj pedagogických pracovníkov
 • Zviditeľňovanie poskytovateľov rôznych foriem vzdelávania – vytváranie medzinárodných edukačných sietí
 • Rozvoj myšlienok a hodnôt EÚ
 • Tvorba nových, inovatívnych učebných materiálov

Slovensko: náš team

Členovia nášho tímu sú nadšení ....

Mgr. Katarína Kučerová

Koordinátorka Erasmus+ projektov, učiteľka anglického jazyka

RNDr. Zuzana Árki, PhD.

Učiteľka matematiky a fyziky

Ing. Kristina Kováčová

Učiteľka stavebných odborných predmetov

Ing. Ildikó Horáthová

Odborný garant, mentor, predsedkyňa predmetovej komisie stavebných odborných predmetov

Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti / Disclaimer:

„Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a postoje sú názormi a vyhláseniami autora(-ov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo [názov organizácie udeľujúcej grant]. Európska únia ani organizácia udeľujúca grant za ne nepreberajú žiadnu zodpovednosť.”

“Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or [name of the granting authority]. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them”.

 • +421-35-760-2507
 • kuck@spsstav.sk